Kallelse till Vårårsmöte 2024 Säters Golfklubb

Datum: Onsdag 17/4 kl 18.00
Plats: Klubbhuset, Säters Golfklubb
Kallade: Medlemmar i Säters Golfklubb
Övrigt/Anmälan: Anmälan senast 10/4 2024. Då kommer även möteshandlingarna att finnas tillgängliga under medlemssidan på hemsidan.
Anmälan sker till info@satersgk.se
 
Dagordning:
 1. Fastställande av röstlängd till mötet
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare
 6. Styrelsens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste Verksamhets- och räkenskapsåret
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott
 9. Fråga om ansvarsfrihet för klubbens styrelse
 10. Fastställande av budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 12. Övriga frågor (information och diskussion)
 13. Mötet avslutas
Om du har frågor som du vill ta upp på vårårsmötet ber vi dig skicka in dessa i förtid så dessa kan behandlas för bästa möjliga diskussion. Dessa kan skickas in i samband med anmälan.
 
För övriga frågor kan ni kontakta klubbchef Ola Linnteg på ola.linnteg@satersgk.se eller 073-337 18 65